พัฒนาทักษะและพิสูจน์ความสามารถที่คุณมีไปกับเรา

Micro-Credentials ระบบรับรองและพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจงผ่านหลักฐานที่ได้จากการทำงานจริง Up-skill หรือ Re-skill ด้วยการพัฒนาความสามารถที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ระดับบุคคล (Earner and Learner)

Job-embedded

พิสูจน์ความสามารถโดยใช้ประสบการณ์ที่คุณมี ไม่ว่าจะเรียนด้วยวิธีการไหน ขอเพียงคุณทำได้จริง

Personalised

เลือกหัวข้อที่จะพิสูจน์ความสามารถได้เอง พร้อมเมื่อไหร่ ก็แสดงศักยภาพผ่าน Micro-credentials ได้ทันที

Up or Re-skill

เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายสายงานผ่าน Learn Platform และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) พร้อมรับมือการแก้ปัญหาในอนาคต

Secure

แสดงผลและเก็บบันทึกหลักฐานความสามารถของคุณที่ผ่านการรับรองใน Digital Badge ที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและปลอดภัยด้วย Blockchain Technology

ระดับธุรกิจ (Business)

Customisable

ออกแบบการวัดและรับรองทักษะที่เป็นที่ต้องการในองค์กรได้ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานได้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพ

Productive

ใช้เวลาไม่นาน ทำให้มีเวลาเหลือไปพัฒนางานในส่วนอื่นต่อ เพราะเราวัดความสามารถในระดับชำนาญ (Proficient) ผ่านหลักฐานที่ได้จากการทำงานจริง

Confident

พัฒนาทักษะของพนักงานด้วยการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงที่ออกแบบเองได้ เพื่อการพัฒนาที่เห็นผลและยั่งยืน

ขั้นตอนการรับรองผ่าน Micro-Credentials

Earn

Show us

Awarded

Share

Learn

Up-skill / Re-skill

เลือกพิสูจน์ความสามารถที่คุณสนใจ

ติดต่อเรา

KMUTT Micro-Credential ออฟฟิศ โซนพัฒนาการศึกษา
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Facebook: KMUTT4Life
Email: 4life@mail.kmutt.ac.th