เรารู้ว่าทุกคนแตกต่าง
ต่อยอดความสามารถที่คุณมีและไปให้ไกลกว่านี้

มาพิสูจน์ความเป็นคุณ เรียนรู้ และทำได้มากขึ้นด้วยระบบการรับรองและพัฒนาความสามารถในรูปแบบ Micro-Credentials ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดและพัฒนาสิ่งที่คุณทำได้ด้วยวิธีที่สะดวกและตอบโจทย์คนทำงานและความต้องการพัฒนาทักษะในสิ่งที่คุณเลือกอย่างแท้จริง

Digital Promise Workshop

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ออกแบบ (Designer) และผู้ประเมิน (Assessor) สำหรับ KMUTT Micro-credential ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Odelia Younge

Director, Micro-credentials at Digital Promise

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดี ๆ จากเรา

ผู้ขอรับการรับรอง

เรารู้ว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น มาพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ธรรมชาติของการเรียนเพื่อให้คุณทำได้อย่างแท้จริง

องค์กรที่ให้การยอมรับ

จะดีกว่าไหมถ้าการพัฒนาคนเป็นเรื่องของการช่วยให้เขาทำได้ ออกจากรูปแบบการเทรนแบบเดิม ๆ โดยไม่ต้องดึงคนออกมาพัฒนา แต่เอาการพัฒนาเข้าไปช่วยในการทำงาน เพราะการเรียนรู้และพัฒนาไม่ควรถูกมองเป็นงานเพิ่ม ให้เราช่วยทำให้การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณมากขึ้น ที่เดียวจบ

ผู้ออกแบบการรับรอง

มาร่วมช่วยประเทศสู่การพัฒนาความสามารถคนอย่างจริงจังและเร่งด่วนด้วยการออกแบบการพัฒนาคนที่เข้าใจวิธีการวัดความสามารถและความชำนาญในการทำงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจและมีคุณค่ากับคนไทย  เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศให้พ้น Middle income gap ด้วยการพัฒนาคนผ่าน Micro-Credentials

เพราะการเรียนรู้ควรอยู่กับเราตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันการศึกษาและผู้นำธุรกิจชั้นนำของประเทศมีความตั้งใจที่จะผลักดันการพัฒนาคนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการออกแบบการวัดความสามารถที่เกิดขึ้นจากการนำความรู้ไปใช้งานจริง แก้ปัญหาจริง และตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกวัยอย่างแท้จริง เราจึงได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบรับรองความสามารถขนาดเล็กที่สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตสู่ปริญญาได้ บนความเชื่อว่าคนทุกคนควรได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพและควรได้รับการรับรองความสามารถที่เขามีด้วยวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบใหม่ที่คำนึงถึงการทำได้ทำเป็นเป็นหลัก

ความสำเร็จของระบบรับรองความสามารถนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างระบบนิเวศของการรับรองความสามารถรวมถึงความเข้าใจและการให้ความสำคัญในเรื่องความสามารถของและสมรรถนะของบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคลกับบุคคล และมีความต้องการที่หลากหลายทางอาชีพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาที่ต่อเนื่องที่คุณเลือกเองและไปต่อเมื่อคุณพร้อม

Micro-Credentials คือ ”ประกาศนียบัตรดิจิทัลขนาดเล็ก” ที่ใช้ยืนยันความสามารถหรือกลุ่มความสามารถที่เฉพาะเจาะจงกับงานหรือความสามารถทั่วไปที่แสดงออกถึงความชำนาญในการนำความรู้ไปใช้กับงานจริง การแก้ปัญหาจริง โดยผู้เข้ารับรองจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงออกถึงความชำนาญนั้น ๆ เข้ารับการรับรองและผ่านการพิสูจน์โดยผู้เชื่ยวชาญก่อนจะได้รับใบประกาศณียบัตรในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งแนบข้อมูลหลักฐานของผู้ผ่านการพิสูจน์ไว้ในนั้น เรารู้ว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น เราจึงออกแบบการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ธรรมชาติของการพัฒนาความสามารถ ให้ได้ทั้งความรู้และเน้นให้เกิดการลงมือทำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำได้

  • การขอรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงโดยการส่งหลักฐานจากการทำงานจริง
  • การวัดความสามารถผ่านตัวอย่างของงานจริง (Work Samples)
  • การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบไม่จำกัดว่าจะเรียนรู้ด้วยวิธีใด
  • การออกแบบ Competency ให้แคบและชัดเจนต่อการวัดผ่านเกณฑ์
  • การออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทำได้ ทำเป็น และเหมาะกับการศึกษาทุกช่วงวัย
  • การเรียนรู้ที่เน้น กระบวนการคิดและการลงมือทำ
  • การการันตี Learning Outcome

Micro-Credentials หรือ "ประกาศนียบัตรดิจิทัลขนาดเล็ก" ในระบบ 4Life ได้รับการจัดกลุ่มตามสมรรถนะและการนำไปใช้ที่หลากหลายในงานและกลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ขอรับการรับรองสามารถเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยประกาศนียบัตรดิจิทัลแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงต่อกันทั้งขนาดเล็ก และใหญ่

Non-Degree

Micro-Credential

การพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจง และเล็กพอให้ออกแบบได้อย่างอิสระ แต่ใหญ่พอที่จะสร้างคุณค่าในการทำงาน โดยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสมรรถนะ หรือปริญญาจิ๋ว

Non-Degree

Small Stack

กลุ่มของ Micro-Credentials ที่มีความเชื่อมโยงกันในกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในความสามารถที่เฉพาะเจาะจง หรือเป็นการผสมผสานระหว่างหลายทักษะที่ต้องใช้ในงานที่มีความซับซ้อน เช่น การพัฒนาแอปบนระบบ iOS

Non-Degree

Big Stack

กลุ่มของ Micro-Credentials ที่มีความเชื่อมโยงกันขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในความสามารถที่เฉพาะเจาะจงที่จำเป็นในระดับปริญญา โดยปกติจะสอดคล้องกับผลลัพท์การเรียนรู้ของหลักสูตรหรือรายวิชา เช่น การสอบเทียบเครื่องมือสำหรับกระบวนการผลิตปิโตรเลียม

ขั้นตอนในการรับรองความสามารถ

เพื่อขอรับการรับรอง ผู้ขอรับการรับรองเข้ามาเลือก ดิจิทัล certification ที่ต้องการและส่งหลักฐานที่แสดงออกถึงความชำนาญนั้น ๆ เข้ารับการรับรอง  หลักฐานจะถูกพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ให้การรับรองและแจ้งกลับให้ผู้รับการรับรองทราบถึงผลการตรวจสอบหลักฐานนั้น ๆ ในกรณีที่หลักฐานยังไม่แสดงออกถึงความชำนาญของสมรรถนะที่กำหนดผู้เชี่ยวชาญจะส่งผลสะท้อนและข้อเสนอแนะกลับเพื่อช่วยในการส่งหลักฐานในครั้งถัดไป เมื่อหลักฐานผ่านเกณฑ์ที่ผู้เชียวชาญกำหนด องค์กรที่ให้การรับรองจะออก ดิจิทัล certifications ให้กับผู้ขอรับการรับรอง

ดิจิทัล certifications หรือ Micro-Credentials เหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถใน digital portfolios หรือ social media ต่างๆ และสามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงสมรรถนะของบุคคล หรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ให้การยอมรับและสถาบันพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพต่างๆ

นอกจากนั้นแล้ว ความสามารถที่ได้รับการรับรองผ่าน Micro-Credentials ยังสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสู่ปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ให้การยอมรับ โดยสามารถเทียบโอนได้ตามความเหมาะสมของผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการแสดงถึงความเชี่ยวชาญนั้น ๆ

เลือก

Select a skill you have developed or would like to develop.

ส่งมอบ

Collect the required evidence demonstrating your competence in the selected area.

ได้รับ

Upload and submit your collected evidence.

แชร์

ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมมือกับ Digital Promise และบริษัทชั้นนำเพื่อออกแบบข้อตกลงเบื้องต้นและคำแนะนำในการออกแบบ Micro-Credentials ของประเทศไทย เราอยากเชิญชวนให้สถาบันการศึกษา บริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจเข้ามาออกแบบและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและทันต่อความต้องการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

Keyterm

Micro-Credentials  = ดิจิทัล certifications ขนาดเล็ก
Earners = ผู้ขอรับการรับรอง
Recogniser = องค์กรที่ให้การยอมรับ
Designer = ผู้ออกแบบการรับรอง
Issuer = องค์กรที่ให้การรับรอง

Make a Big Impact by Thinking Small

Click to view

ติดต่อเรา

KMUTT Micro-Credential ออฟฟิศ โซนพัฒนาการศึกษา
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140