เรารู้ว่าทุกคนแตกต่าง
ต่อยอดความสามารถที่คุณมีและไปให้ไกลกว่านี้

มาพิสูจน์ความเป็นคุณ เรียนรู้ และทำได้มากขึ้นด้วยระบบการรับรองและพัฒนาความสามารถในรูปแบบ Micro-Credentials ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดและพัฒนาสิ่งที่คุณทำได้ด้วยวิธีที่สะดวกและตอบโจทย์คนทำงานและความต้องการพัฒนาทักษะในสิ่งที่คุณเลือกอย่างแท้จริง

เพราะการเรียนรู้ควรอยู่กับเราตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันการศึกษาและผู้นำธุรกิจชั้นนำของประเทศมีความตั้งใจที่จะผลักดันการพัฒนาคนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการออกแบบการวัดความสามารถที่เกิดขึ้นจากการนำความรู้ไปใช้งานจริง แก้ปัญหาจริง และตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกวัยอย่างแท้จริง เราจึงได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบรับรองความสามารถขนาดเล็กที่สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตสู่ปริญญาได้ บนความเชื่อว่าคนทุกคนควรได้รับโอกาศในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพและควรได้รับการรับรองความสามารถที่เขามีด้วยวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบใหม่ที่คำนึงถึงการทำได้ทำเป็นเป็นหลัก

ความสำเร็จของระบบรับรองความสามารถนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างระบบนิเวศของการรับรองความสามารถรวมถึงความเข้าใจและการให้ความสำคัญในเรื่องความสามารถของและสมถรรนะของบุคคล ซึ่งมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลกับบุคคล และมีความต้องการที่หลากหลายทางอาชีพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาที่ต่อเนื่องที่คุณเลือกเองและไปต่อเมื่อคุณพร้อม

Micro-Credentials คือ ”ประกาศนียบัตรดิจิทัลขนาดเล็ก” ที่ใช้ยืนยันความสามารถหรือกลุ่มความสามารถที่เฉพาะเจาะจงกับงานหรือความสามารถทั่วไปที่แสดงออกถึงความชำนาญในการนำความรู้ไปใช้กับงานจริง การแก้ปัญหาจริง โดยผู้เข้ารับรองจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงออกถึงความชำนาญนั้น ๆ เข้ารับการรับรองและผ่านการพิสูจน์โดยผู้เชื่ยวชาญก่อนจะได้รับ
ใบประกาศณียบัตรในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งแนบข้อมูลหลักฐานของผู้ผ่านการพิสูจน์ไว้ในนั้น เรารู้ว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น เราจึงออกแบบการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ธรรมชาติของการพัฒนาความสามารถ ให้ได้ทั้งความรู้และเน้นให้เกิดการลงมือทำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำได้

Micro-credentials

are...

 • Earned by the submission of a variety of artifacts ... Competency-based tasks
 • Practical and job-embedded
 • Demonstration of new or existing expertise through evidencing
 • Available on demand and flexible on sourcing learning
 • Designed to be small enough, manageable for both full-time learners and full-time professionals
 • Highly specific and more rigorous than traditional processional development
Micro-credentials

are not...

 • Learning by absorbing information
 • Seat-time based, one size fits all learning
 • Traditional online courses
 • Content focus
 • specify learning modes
 • small learning that are lack of rigors

Microcredentials หรือ "ประกาศนียบัตรดิจิทัลขนาดเล็ก" ในระบบ 4Life ได้รับการจัดกลุ่มตามสมรรถนะและการนำไปใช้ที่หลากหลายในงานและกลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ขอรับการรับรองสามารถเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยประกาศนียบัตรดิจิทัลแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงต่อกันทั้งขนาดเล็ก และใหญ่

Non degree

Micro-credential

Single competency development, small enough to provide design flexibility, big enough to be meaningful for jobs. (A Micro-credential can be viewed as part of stack or nano-degree)

Non degree

Small stack

A small set of  Micro-credentials bundled together to demonstrate mastery of a specific performance or a combinations of such skills are required for a complex task. eg, IOS app development

Non degree

Big stack

At KMUTT, a big stack is a larger set of Micro-credentials offering to demonstrate mastery of a specific performance required as part of a degree. Usually, a big stack is aligned with a program learning outcome or a sub-program learning outcome. eg, Instrument calibration for petroleum processing.

ขั้นตอนในการรับรองความสามารถ

เพื่อขอรับการรับรอง ผู้ขอรับการรับรองเข้ามาเลือก ดิจิทัล certification ที่ต้องการและส่งหลักฐานที่แสดงออกถึงความชำนาญนั้น ๆ เข้ารับการรับรอง  หลักฐานจะถูกพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ให้การรับรองและแจ้งกลับให้ผู้รับการรับรองทราบถึงผลการตรวจสอบหลักฐานนั้น ๆ ในกรณีที่หลักฐานยังไม่แสดงออกถึงความชำนาญของสมรรถนะที่กำหนดผู้เชี่ยวชาญจะส่งผลสะท้อนและข้อเสนอแนะกลับเพื่อช่วยในการส่งหลักฐานในครั้งถัดไป เมื่อหลักฐานผ่านเกณฑ์ที่ผู้เชียวชาญกำหนด องค์กรที่ให้การรับรองจะออก ดิจิทัล certifications ให้กับผู้ขอรับการรับรอง

ดิจิทัล certifications หรือ Micro-Credentials เหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถใน digital portfolios หรือ social media ต่างๆ และสามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงสมรรถนะของบุคคล หรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ให้การยอมรับและสถาบันพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพต่างๆ

นอกจากนั้นแล้ว ความสามารถที่ได้รับการรับรองผ่าน Micro-Credentials ยังสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสู่ปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ให้การยอมรับ โดยสามารถเทียบโอนได้ตามความเหมาะสมของผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการแสดงถึงความเชี่ยวชาญนั้น ๆ

เลือก

ส่งมอบ

ได้รับ

แชร์

ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมมือกับ Digital Promise และบริษัทชั้นนำเพื่อออกแบบข้อตกลงเบื้องต้นและคำแนะนำในการออกแบบ Micro-Credentials ของประเทศไทย เราอยากเชิญชวนให้สถาบันการศึกษา บริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจเข้ามาออกแบบและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและทันต่อความต้องการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

Keyterm

Micro-Credentials  = ดิจิทัล certifications ขนาดเล็ก
Earners = ผู้ขอรับการรับรอง
Recogniser = องค์กรที่ให้การยอมรับ
Designer = ผู้ออกแบบการรับรอง
Issuer = องค์กรที่ให้การรับรอง

Make a Big Impact by Thinkinng Small.pdf

Click to view

ติดต่อเรา

KMUTT Micro-Credential ออฟฟิศ โซนพัฒนาการศึกษา อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 8, วิทยาเขตบางมด, มจธ., กรุงเทพ 10140