Earn | Micro-Credentials
บอกให้โลกรู้ว่าคุณทำได้

Earn เป็นระบบรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจง ผ่าน Micro-Credentials ที่ยืนยัน “การทำงานเป็น” ผ่านการตรวจสอบชิ้นงาน (Real-work samples) ที่บอกถึงความสามารถในการทำงานและประสบการณ์จริงของคุณ

ความสามารถที่ทำได้จริง รับรองได้ผ่าน Micro-Credentials

Micro-Credentials การพิสูจน์ความสามารถจากผลงานแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับรองทำได้จริง ผ่านการประเมินความสามารถที่เฉพาะเจาะจง (Competency-Based)

รับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจง

การออกแบบการรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณ “ทำได้จริง” โดยใช้เวลาน้อยและเห็นภาพชัดเจน

การันตีความสามารถที่ทำได้จริง

การรับรองผ่าน Digital Badges ที่ตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัยด้วย Blockchain Technology พร้อมมีงานวิจัยอ้างอิงและเกณฑ์การประเมิน เพิ่มความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการเติบโต

เน้นทักษะที่ใช้ทำงานจริง

ชิ้นงานที่เกิดจากการทำงานจริง แสดงให้เห็นถึงทักษะ ประสบการณ์ความสามารถในสายอาชีพนั้นๆ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ตรงจุด สนับสนุนการพัฒนาตนเองแบบ Self-Paced สู่สายอาชีพที่ต้องการ

ขั้นตอนในการพิสูจน์ความสามารถ

1. เลือกความสามารถที่ถนัด

เลือกความสามารถที่คุณถนัด เพื่อทดสอบและรับการรับรอง ผ่าน Digital Badges หรือ Digital Certification

2. ส่งมอบผลงาน

ส่งหลักฐาน ตัวอย่างผลงาน เพื่อทำการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ

3. รอการตรวจประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ผ่าน สามารถ เรียนรู้เพิ่มเติม หรือส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินใหม่ได้

4. ได้รับและแชร์

เมื่อผ่านการประเมินจะได้รับ Digital Badges สามารถใส่ใน Profile หรือแชร์ผ่าน Social Media เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถของคุณ

Micro-Credentials

Filter By Theme

การรับรองความสามารถด้วยผลงาน

Earn | Micro-Credentials - MC

พัฒนาและรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงผ่านประสบการณ์หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยพิสูจน์จาก Real-work samples หรือการสาธิต การทำได้ทำเป็นที่เฉพาะเจาะจง ในงานมาเป็นหลักฐานของความสามารถนั้น

เมื่อผ่านการตรวจสอบจาก MC Assessor ตามเกณฑ์การประเมิน จะได้รับ Digital Badge เพื่อรับรองความสามารถนั้นๆ มุ่งสู่อาชีพที่คุณต้องการ

Featured topics Micro-Credentials

การพัฒนาต่อเนื่องที่คุณเลือกเองและไปต่อเมื่อคุณพร้อม