b

Learning Unit Guidelines and Examples

MC Elements

Basic Knowledge of Learning Unit

หน่วยการเรียนรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning units VS Learning resources)
หน่วยการเรียนรู้ (Learning units)
หน่วยการเรียนรู้เป็นคำโดยทั่วไปที่ใช้สำหรับหน่วยการพัฒนาความสามารถหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาพร้อมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน (สัมพันธ์โดยตรงกับวัตถุประสงค์ของ MC)

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning resources)
คือ แหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สามารถใช้สนันสนุน “การเรียนรู้” ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าหนึ่งหน่วยการเรียนนรู้สามารถมีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง
และเพื่อทำให้การเรียนรู้เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในกลุ่ม non-aged group การออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมควรมีความยืดหยุ่นในรูปแบบของเวลาและตรงตามความต้องการของผู้เรียน

ชนิดของหน่วยการเรียนรู้ (Types of Learning Unit)
หน่วยการเรียนรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด หลักๆ คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) และการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน (แสดงดังภาพด้านล่าง)

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)
หน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างอิสระตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน โดยแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ติดอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองต้องมีอยู่ในระบบออนไลน์สำหรับการเข้าใช้งานได้โดยผู้เรียนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตัวอย่างของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
- เอกสารออนไลน์ บทความ (งานวิจัย) 
- ลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซด์เพื่อการเรียนรู้ และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ 
- ลิงค์ที่เชื่อมไปยังวีดีโอและรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอื่นๆ

หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถแสวงหาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆนอกเหนือไปจากที่ให้ไว้ในหน่วยการเรียนรู้ได้


2. หน่วยการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน (Instructor-led)
หมายถึง หน่วยการเรียนรู้ที่รวมการมีส่วนร่วมของผู้สอน ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ชนิดนี้ออกแบบมาโดยเน้นที่การทำกิจกรรมหรือการช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอนซึ่งโดยส่วนใหญ่จะต้องการการพบปะกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน สำหรับผู้เรียนที่เข้าร่วมในหน่วยการเรียนรู้ชนิดนี้ จะมีขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการกำหนดวันลงทะเบียนก่อนวันที่จัดกิจกรรมและอาจจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับหน่วยการเรียนรู้แบบมีปฎิสัมพันธ์กับผู้สอนมีทั้งแบบ online และ offline ตัวอย่างเช่น เอกสารหรือบทความ online วัสดุหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการสาธิตเกี่ยวกับแนวคิด พื้นที่จัดกิจกรรม ห้องจัดกิจกรรมหรือชั้นเรียนที่ใช้เพื่อทำกิจกรรม

หมายเหตุ:
การมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะเกิดแบบ online ได้ เช่น การ discussion แบบ face-time หรือ รูปแบบอื่นๆ ของ video conference

ลักษณะของ Learning Unit สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ

1. High Level of Engagement
คือ สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมอยู่ตลอด
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน หมายถึง ระดับของความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจในแง่ดีและความต้องการการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสดงออกให้เห็นเมื่อพวกเขากำลังเรียนรู้หรืออยู่ในระหว่างกำลังสอน รวมถึงระดับของแรงจูงใจที่พวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าในการเรียนด้วย  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้เรียนในการมีส่วนร่วม คือ สภาวะแวดล้อมของการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายปัจจัยเช่น หลักสูตร วิธีการสอน ผู้สอน ผู้ปกครอง เพื่อน สังคมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 มิติดังนี้
มิติทางพฤติกรรม (Behavioral Engagement) มุ่งเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วม ตามหลักสูตร หรือ กิจกรรมนอกหลักสูตร
มิติทางอารมณ์ (Emotional Engagement) มุ่งเน้นในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ ทางบวกต่อสถาวะแวดล้อมของการเรียนรู้ เช่น เพื่อน ผู้สอน และสถานศึกษา
มิติทางปัญญา (Cognitive Engagement) เป็นการลงทุนเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้พลังความคิด ความพากเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่ง ทักษะที่มีความท้าทายจนเกิดความเชี่ยวชาญ

จากมิติทั้ง 3 ข้างต้นทำให้สามารถแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมของผู้เรียนออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้


ในการทำให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมอยู่ตลอดผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือการสอนควรเริ่มต้นดังนี้

Tap into students’ prior knowledge ผู้ออกแบบควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนหรือสิ่งที่ผู้เรียนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ออกแบบต้องการใช้ในการออกแบบกิจกรรมจากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประกอบการเลือกกิจกรรมหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Learn students’ interests ค้นหาแรงจูงใจความสนใจหรือความชอบของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้‍
Organize classroom discussions เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการสนทนาในทุกๆ สถานที่และทุก ๆ สถานการณ์‍
Design highly relevant learning activities อาศัยข้อมูลที่ได้จากผู้เรียนในการออกแบบกิจกรรมและกิจกรรมที่ออกแบบควรมีความหมายกับผู้เรียนในมิติต่างๆ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับ Learning Outcome ที่ตั้งไว้‍
Integrate modern technology อาศัยเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เช่น Game-based learning, virtual reality learning เป็นต้น
Foster competition among students ออกแบบให้เกิดการแข่งขันไม่ว่าจะกับผู้เรียนอื่นๆหรือแข่งขันกับตัวเองซึ่งความคืบหน้าในการเรียนรู้สามารถดูได้จากระดับที่ได้จากการแข่งขันได้เช่นกัน
Provide timely and regular feedback in terms of progress ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดสรรเวลาและกำหนดวิธีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน


2. Practical คือสามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นการออกแบบ Learning Unit ที่เน้นที่การลงมือปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตการเรียนและการทำงานตัวอย่างเช่น การออกแบบ Learning Unit สำหรับผู้เรียนที่กำลังทำงานอยู่ผู้ออกแบบควรศึกษาสภาวะแวดล้อมของผู้เรียน รวมถึงทักษะความรู้ความสามารถที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำงานโดยการเก็บข้อมูลผู้เรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนหรือขอข้อมูลจากต้นสังกัด เพื่อนำมาใช้ในการเลือกเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์หรือลงมือปฎิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับงานที่ปฏิบัติอยู่ทั้งยังต้องออกแบบ Assessment Criteria และ Evidence หรือหลักฐานในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันมาใช้ประกอบการพิสูจน์ความสามารถได้


3. Higher Order Thinking (HOT) คือมีการผสมผสานและฝังการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงตั้งแต่ ระดับ Analysis ขึ้นไป
ทักษะการคิดขั้นสูง(Higher Order Thinking Skills-HOTS) หมายถึงความสามารถและความชำนาญในการดำเนินการคิดที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการคิดขั้นสูงก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเกิดความชำนาญในทักษะการคิดขั้นพื้นฐานจนสามารถทำความเข้าใจ แยกแยะ ตั้งข้อสังเกตค้นคว้า และสังเคราะห์ข้อความหรือสิ่งใหม่ที่เป็นของตนเองได้โดยผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ควรอาศัยข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนสภาวะแวดล้อมของผู้เรียน รวมถึง Pedagogy ต่าง ๆ แบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ

ข้อแนะนำในการออกแบบ Learning Unit

1. สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ Learning Unit รูปแบบต่างๆนั้น ควรจะเริ่มต้นพิจารณาจากองค์ประกอบของ Specific Competency/Specific Learning Outcome ซึ่งประกอบด้วย Action Verb + Object + Qualifying Phrase โดยแต่ละองค์ประกอบของ Specific Competency/Specific Learning Outcome มีความสำคัญในการออกแบบ Learning Units ดังนี้
          1.1 ในส่วนของ Action Verb ที่แสดงระดับการเรียนรู้ตาม Bloom Taxonomy นั้น จะส่งผลให้สามารถระบุได้ว่ากิจกรรมรูปแบบใดที่จะสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ในระดับนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
          1.2 Object ของ Specific Competency/Specific Learning Outcome ที่แสดงถึง ความรู้ หรือทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนทำได้นั้นจะเป็นปัจจัยที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับหัวเรื่องหรือทักษะนั้น ๆ


2. การพิจารณาลักษณะของ Earner ว่าชอบการเรียนรู้แบบใดจะช่วยให้กำหนด Learning units หรือ รูปแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสม เช่น
2.1 Learning Style / การเรียนรู้แบบ V A R K ตามทักษะที่ผู้เรียนแต่ละคนถนัด ดังนี้ 
V: Visual รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยภาพและสัญลักษณ์
A: Aural / Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง
R: Read / Write รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร
K: Kinesthetic รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระทำการ
2.2 เรียนรู้แบบ Adult Learning ซึ่งคนวัยทำงานมีจุดประสงค์และความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากวัยนักศึกษา เช่น จะเน้นในเรื่องของวิชาที่สอดคล้องกับการทำงาน และสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ทันที

3. Resource: คือ ทรััพยากรที่ใช้สำหรับ Learning Unit แต่ละแบบจะมีรายละเอียดในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 Place: โดยการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นอาจจะแบ่งสถานที่เป็น 2 แห่ง คือ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ อาจเป็น Onsite ที่บริษัท
3.2 Media: สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน แบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- เอกสารที่ Designer จัดทำไว้สำหรับการเรียนการสอน
- Links ที่เชื่อมไปยัง Website ที่ให้ข้อมูล
- Video ประกอบการสอน ที่ Designer เป็นผู้ทำเอง หรือ เอามาจาก YouTube

หมายเหตุ Outsource คือ การที่ Earner ได้เรียนรู้จากคอร์สการฝึกอบรมภายนอก โดยการเแนะนำของ Designer ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรใน Learning Unit ได้เช่นกัน

4. เมื่อได้ Learning Unit แล้ว ควรจะระบุรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละ Learning Unit ดังนี้
4.1 Learning Objective หรือ Goals ของแต่ละ Learning Unit เพื่อให้ผู้ออกแบบได้กำหนดสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากจบการเรียนรู้ของแต่ละ Learning Unit
4.2 ระบุเนื้อหาสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ (Key Content)
4.3 ระบุ LO ที่สัมพันธ์กับ Learning Unit ที่ออกแบบ
4.4 ระบุ Evidence ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับ Learning Unit ที่ออกแบบ
4.5 ระบุ Resource ที่ใช้ เช่น ระยะเวลาในการเรียน จำนวนคนเรียนต่ำสุด, สูงสุด

5. ข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ Learning unit จะแบ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับทุก Learning unit และข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบาง Learning unit ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น Video ประกอบการเรียนการสอนหรือการเรียนการสอนแบบ Lecture / Activity 

ข้อกำหนดทั่วไปในการออกแบบ Learning unit 
-
ควรมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับ Specific Competency / Specific Learning Outcome ของ MC 
- ควรมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาและสื่อการสอน 
- เว็บไซต์แหล่งความรู้ สื่อและเครื่องมือที่ผู้ขอรับการรับรองใช้เพื่อเรียนรู้ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ติดสิขสิทธิ์ 
- ควรมีข้อมูลหรือความรู้ที่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ขอรับการรับรองสามารถบรรลุ Specific Competency / Specific Learning Outcome ที่ตั้งไว้ได้ 

ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงในการออกแบบ Learning unit  
สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น Video มีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงดังนี้ 
-
ต้องไม่ติด copyright และสามารถใช้ เพื่อการศึกษาได้ 
- ความยาวของแต่ละ Video clip ควรไม่เกิน 10นาที และใน 1 MC ควรมี Video clip ไม่เกิน 5 clips (ตัวเลขแนะนำ) 
- ลักษณะของไฟล์ควรมีขนาด 720p or 1080p with 16:9 aspect ratio มีความคมชัด
- ในส่วนของภาพ และเสียงต้องชัดเจน 
- การสร้างเนื้อหาต้องเข้าใจง่าย กระชับ และมีการแทรกคำถามในวีดีโอ เพื่อเป็นการกระตุ้นการคิดของผู้เรียน
- ตัวอย่างเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน Video
- การเรียนการสอนแบบ Lecture / Activity 
ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เกิน 15 ชม. ต่อ MC
- สัดส่วนผู้เรียนต่อผู้สอน ควรจะมีจำนวนผู้เรียนอย่างน้อย 20 คน ต่อ ผู้สอน 1 คน

ตัวอย่างของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) ร่วมกับแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Resource)
จากภาพด้านล่างแสดงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) 100% คือ MC (A) โดยแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning resource) สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) จะมีได้ทั้งที่เป็น เอกสารออนไลน์ บทความออนไลน์ หรือวีดีโออนไลน์ และอาจจะเป็นลิงค์ที่เชื่อมไปยังแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเพื่อใช้ในการสนับสนุนหน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ เป็นต้น

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนดังตัวอย่างแสดงใน MC (B) โดยแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning resource) สำหรับการเรียนรู้แบบผสมผสานจะมีทั้งที่เป็นแบบออนไลน์และแบบกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน

อย่างไรก็ตามในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากความเหมาะสมของผู้ออกแบบที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใด วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้หรือความเหมาะสมของทรัพยากรต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของข้อแนะนำในการออกแบบ Learning Units


Appendix

รูปแบบการสอนแบบต่างๆ: https://sites.google.com/site/prapasara/15-15

Effective Teaching Styles: https://education.cu-portland.edu/blog/classroom-resources/5-types-of-classroom-teaching-styles/

VARK การเรียนรู้แบบไหน … สไตล์คุณ: https://fortresslearning.com.au/cert-iv-content/assess/learning-styles/http://www.okmd.or.th/bbl/articles/217/VARK-how-learning-you-style 

Adult learning: https://fortresslearning.com.au/cert-iv-content/design/adult-learning-styles-influence-the-learning-strategy/http://www.wisdommaxcenter.com/detail.php?WP=oGA3ZRjkoH9axUF5nrO4Ljo7o3Qo7o3Q 

7 Tips To Create The Perfect Learning Unit For An eLearning Course: https://elearningindustry.com/7-tips-to-create-the-perfect-learning-unit-for-an-elearning-course

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาก Ministry of Education: https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key=news_research 

21st-Century Skill: ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: https://medium.com/base-the-business-playhouse/21st-century-skill-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A
B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%
A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21-898985d417ce