b

Evidence Guidelines

MC Elements

Evidence หมายถึง หลักฐานหรือกลุ่มข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินหรือประเมินระดับความรู้ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของผู้ขอรับการรับรอง หรือ หลักฐานที่ผู้เรียนต้องส่งเพื่อพิสูจน์ความสามารถที่มีอยู่ ซึ่งหลักฐานที่ดีควรมีคุณสมบัติ 2 อย่าง คือ
1) Performance Based คือ การออกแบบ Evidence ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถเชิงประจักษ์
2) Job Embedded คือ การออกแบบ evidence ที่สัมพันธ์กับงานที่ทำอยู่และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงของผู้เรียนได้

ขั้นตอนในการออกแบบ Evidence ของ Designer คือ

1. Designer ระบุ Evidence ที่ผ่านเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับ Specific Competency/ Specific Learning Outcome (ปรมาณ 3-5 Evidence ต่อ 1 Specific Competency/Specific Learning Outcome)

2. ในแต่ละ Evidence ต้องระบุ Assessment Criteria ที่เหมาะสมเพื่อจะเป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าผู้เรียนหรือผู้ขอรับการรับรองมีความรู้ความสามารถตรงตามที่ระบุไว้

3. Designer ออกแบบกระบวนการหรือวิธีการในการรวบรวม Evidence ที่แสดงว่าผู้ขอรับการรับรองหรือผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจริง (โดยกลุ่มของกระบวนการหรือวิธีการรวบรวม Evidence เรียกว่า Assessment Method/Task โดยที่ Assessment Method/Task แต่ละวิธีจะมี Assessment Tool ที่เหมาะสมและสอดคล้องแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล)

4. หลังจากที่ Designer ได้ออกแบบ Evidence และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน Evidence เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Evidence ที่ Designer ได้ออกแบบกับ Evidence ที่ผู้ขอรับการรับรองหรือผู้เรียนได้เก็บรวบรวมไว้ด้วย Assessment Tool ที่แตกต่างกันไปตาม Assessment Method/Task ที่กำหนดไว้
ซึ่งการที่ผู้ขอรับการรับรองหรือผู้เรียนจะผ่านการรับรองว่ามีความสามารถหรือไม่นั้น จำเป็นต้องมี Evidence ที่ผ่านเกณฑ์ตรงตามที่ Designer ได้ออกแบบไว้

(ภาพด้านล่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Evidence, Assessment Method/Task และ Assessment Tool)