สำหรับ Designer

ขั้นตอนการทดลองใช้งาน MC

ในขั้นตอนนี้ โปรดระบุกลุ่มผู้ขอรับการรับรองที่มีศักยภาพในการมาทดลองใช้ (Pilot Earners)

เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ขอรับการรองเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา MC ต่อไป