Future Work Skills 2020

Since you may have a number of ideas and cannot design what area of MC you should create, we provide you with the suggested theme which is widely in demand and marketable - that is 'Digital Transformation'.

Skill หรือหัวข้อที่บุคลากรมีความถนัด หรือมีความสนใจอยากจะทำเป็น MC จะแบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก ดังนี้

1. หัวข้อที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับ Digital Transformation

2. หัวข้อที่พัฒนาทักษะเพื่อตอบรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

3. หัวข้อที่เกี่ยวกับ Future และ Meta Skills ต่างๆ

1. หัวข้อที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับ Digital Transformation

Digital transformation is the strategic adoption of digitaltechnologies. It’s used to improve processes and productivity, deliver better customerand employee experiences, manage business risk, and control costs. Digitaltransformation represents myriad tools, solutions, and processes. An effectivestrategy is one that’s customized for each unique organization. 

Digital Transformation คือ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ทันกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและเป็นการสร้างประสบการณ์และคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ การคิดกระบวนการหรือโปรดักต์ใหม่ๆรวมไปถึงการพัฒนาการบริการ เครื่องมือและแนวทางการทำงานใหม่ในการบริหารจัดการต่างๆซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ทั้งการทำงาน โครงสร้างองค์กรเซอร์วิสต่อลูกค้า ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้ถูกแบ่งคร่าวๆไว้2 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้าน Data & Technology
1.2 ด้าน Strategy & Customer

1.1 ความรู้และทักษะ สำหรับ DigitalTransformation (ด้าน Data & Technology)

 • Internet of things
 • Cloud Computing 
 • MobileApplication Development (เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า)
 • Cyber Security and law
 • Data Engineering (สร้างระบบในการส่งและจัดเก็บข้อมูล)
 • Data Science (Manage + Analyze +Decision)
 • Data Visualization (จัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ)
 • AI & Machine Learning Engineers
 • Enterprise Architecture (Business Architecture, Information Architecture, Technical Architecture)
 • Advanced Manufacturing
 • Technology in Education (การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เช่น     เครือข่ายสื่อสารทางไกล, Holographic teacher)
 • Technology of Education (การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการออกแบบการเรียนรู้ ซึ่งยึดผู้เรียนรายบุคคลเป็นรากฐาน)

1.2 ความรู้และทักษะ สำหรับ Digital Transformation (ด้านStrategy & Customer)

 • Digital Mindset / Digital Minded Leadership
 • Digital Organization & Culture
 • Digital Business Model 
 • People Management (การบริหารจัดการคน)
 • Agile Methodology
 • Customer Experience (การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้พบ ได้สัมผัสและได้ทำทุกอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ด้วยตัวเอง)
 • Strategic Brand Management
 • Social Media Marketing

2. หัวข้อที่พัฒนาทักษะเพื่อตอบรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • Logistics & Value Chain Management
 • Robotics & AI
 • IoT & Digital Factory
 • Energy & Environment
 • Food for the Future
 • Digital and Creative Media
 • Biofuel & Biochemical
 • Next Generation Vehicles

3. หัวข้อที่เกี่ยวกับ Future และ Meta Skills ต่างๆ

Meta skills are general and reusable skills which either apply broadly to a wide set of problems, or help you acquire other more specific skills.

นอกจากการมองความต้องการของสังคมผ่านเป้าการพัฒนาองค์กรหรือกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น Digital Transformation หรือ EEC แล้ว เรายังสามารถตอบโจทย์การพัฒนา Generic Skills for the Future และ Meta skills ต่างๆที่เป็นฐานของการพัฒนา skill อื่นๆด้วย 
3.1 Generic Skills for the Future and Meta Skills คือ การสร้างทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้ แก้ปัญหาสิ่งใหม่ที่ท้าทาย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
3.2 In Demand skills อื่นๆ

3.1 Generic Skills for the Future and Meta Skills

 • Growth + Adaptive Mindset
 • Self-Awareness (ยอมรับความเป็นจริง, เห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่คนรอบข้าง)
 • Creativity (มีไหวพริบ, แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้, สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่)
 • Resilience มีความยืดหยุ่นทางความคิด (ลองผิดลองถูก & เอาชนะความล้มเหลว & เรียนรู้)
 • Curiosity / Learn how to Learn
 • Building Habit
 • Complex Problem Solving
 • Communication Skill
 • Negotiation & Persuasion
 • Productive Disagreement
 • Analytical & Critical Thinking
 • Collaboration / Teamwork
 • Design Thinking
 • Adaptability & Flexibility

3.2 In Demand skills อื่นๆ

 • Language Literacy (เช่น ภาษาอังกฤษ)
 • Writing Skill (เช่น การเขียนรายงาน)
 • Verbal Skill (เช่น Presentation & Storytelling)
 • Project feasibility (การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ)
 • Risk Management (การบริหารและจัดการความเสี่ยง)
 • Applying the theory to real business
 • Systematic thinking (การคิดเชิงระบบ)
 • Strategic thinking (ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ)
 • Comprehensive thinking (ความคิดรอบด้าน)
 • Financial Literacy (การจัดการด้านการเงิน)
 • Research Skills
 • Time Management
 • Emotional Intelligence (ความสามารถในการควบคุม สื่อสารและสังเกตอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่น)